Nhân các buổi sinh hoạt hoạt dưới cờ hàng tuần, Liên đội trường THCS Vĩnh Thành đã phát động phong trào Hủ gạo tình thương nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo, tạo điều kiện cho các em được cắp sách đến trường.